Hälso- och sjukvård

Vi erbjuder hälso- och sjukvård som utgår från individens behov. Du som får stöd av oss ska känna delaktighet och trygghet. I Lidköping arbetar vi gemensamt för att skapa en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vår verksamhet ska ha ett tydligt utbud, vara tillgänglig och säker. Utifrån din livssituation ska du kunna nå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och välbefinnande.

Hjälpnummer

112
Nödnummer vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177
Sjukvårdsrådgivning på telefon.

113 13
Informationsnummer vid olyckor och kriser, till exempel vid större stormar, översvämningar eller bränder.

Kommunens och Primärvårdens ansvar

Primärvården ansvarar för vård som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Det gäller alla personalkategorier. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård av personer i särskilda boenden, personer under vistelsetiden på biståndsbedömd dagverksamhet eller LSS-insatser, samt personer med hemsjukvård i hemmet.

Vår verksamhet & uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda god hälso- och sjukvård till dig som inte klarar vardagen till följd av sjukdom, ohälsa eller vid undersökning och behandling. Hälso- och sjukvård omfattar omvårdnad, rehabilitering och utförande av medicinska ordinationer. Uppgifterna spänner över ett brett fält på olika nivåer.

Vår personal

Hos oss i kommunen arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor. Alla som arbetar med hälso- och sjukvård har legitimation, och nästan all övrig omvårdnadspersonal har omvårdnadsutbildning.

Inom kommunens hemsjukvård arbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Det finns även två primärvårdsläkare som ska förbättra medicinsk planering och läkemedelsbehandling, hos de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Läkarna ska ge ökad trygghet samt bättre och rättvisare bedömningar i hemmiljön, tillsammans med den kommunala hemsjukvården. Om du hellre önskar få hjälp av den läkare du vanligtvis går hos, kan du välja det.

Hur får jag hemsjukvård

Om du har behov av att få hjälp av hemsjukvården, kontakta närhälsan eller din läkare.

Vilken hjälp kan jag få?

Hemsjukvården kan hjälpa till med bland annat:

  • Mediciner
  • Injektioner & såromläggningar
  • Rehabilitering & hjälpmedel

Vård i livets slutskede ges i hemmet, på Galeasen och inom särskilt boende. Var vården ska ges beror på den enskildes vilja och hur vården utformas i samråd med vårdtagaren, närstående och behandlande läkare. Den enskilde har möjlighet att vårdas i sitt eget hem så länge det känns meningsfullt.

Samarbete för att skapa trygghet

Inom Sektor social välfärd samarbetar det palliativa teamet och närsjukvårdsteamet med hälso- och sjukvården i det egna hemmet, som ett komplement till kommunens hemsjukvård. Stödet till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal blir på så vis större. Läkemedelsordinationer och uppföljning av smärtlindring sker nära vårdtagaren, och vårdtagare och personal upplever en större trygghet.

Vård på korttidsenheten Galeasen och Hospice Gabriel

På Galeasen och på Hospice Gabriel samarbetar det palliativa teamet och närsjukvårdsteamet med vård- och omsorgspersonalen. Ordinationsvägarna blir kortare och handledning för vårdtagare, närstående och personal ger ökad trygghet för vårdtagaren.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det i varje kommun finnas en funktion med särskilt medicinskt ansvar. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har som uppgift att säkerställa grundkraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvård.

MAS ansvarar bland annat för att skapa riktlinjer och rutiner för:

  • hur vården och omvårdnaden ska bedrivas, exempelvis läkemedelshantering och dokumentation.
  • att vårdtagaren/kunden ges den vård och behandling som läkare ordinerat.
  • delegering av ansvar för vårdande uppgifter så att denna är förenlig med säkerheten för vårdtagare/kund.
  • avvikelsehantering och anmälan om skador (lex Maria).
  • arbetet inom vård och omsorg, så att detta utförs i enlighet med gällande författningar och direktiv.

Delegering

Enligt patientsäkerhetslagen får hälso- och sjukvårdspersonal överlåta en arbetsuppgift till en annan person. Det får bara ske om det är förenligt med god och säker vård. Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. MAS ansvarar för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är säkert för patienterna. Inom rehabiliterande verksamhet kan en sjukgymnast/fysioterapeut eller en arbetsterapeut ansvara för delegeringen.

Kontakt

Jeanette Andersson

Tel: 0510770163

E-post: Jeanette.Andersson@lidkoping.se

Varje år bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Både kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet har gått med att systematiskt och fortlöpande utveckla arbetet för en säker vård och omsorg. I år är det första gången som Sektor social välfärd gör en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för välfärdsnämndens verksamheter. Det är för att underlätta en samlad bild över vilket arbete som bedrivits och vilka brister som sektorn behöver arbeta med framåt.

Här kan du läsa kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen i sin helhet Pdf, 1.1 MB.

Här kan du läsa mer om Lex Maria.

Vill du veta mer?

Kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Jeanette Andersson.

Kontakt

Jeanette Andersson

Tel: 0510770163

E-post: Jeanette.Andersson@lidkoping.se

Här kan du läsa mer om Lex Sarah

Vill du veta mer?

Kontakta utredare Lex Sarah Ann-Kristin Sjodell eller Ingela Välitalo.

Kontakt

Ann-Kristin Sjödell

Tel: 0510770132

E-post: Ann-Kristin.Sjodell@lidkoping.se

Patientskadelagen

Enligt patientskadelagen (1996:799) (PSL) har vårdgivare en skyldighet att ha en patientförsäkring i sin hälso- och sjukvårdsverksamhet. Patientförsäkringen ger patienter en rättighet till patientskadeersättning vid vårdskador.

Inträffar en vårdskada, kan den skadelidande få ersättning från det försäkringsbolag som meddelat patientförsäkring. Om den skadelidande inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning, kan denne begära ett yttrande från Patientskadenämnden.

I kommunernas verksamhet är det endast verksamheter enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) som medför krav på patientförsäkring.

Ur ”Försäkringsinformation i Lidköpings kommun”

Här kan du läsa Patientsäkerhetsberättelse för Lidköpings kommun 2022 Pdf, 819.7 kB.

Patientskada

Försäkrad: Kommunen i egenskap av vårdgivare
Försäkringsbelopp: 200 basbelopp per patient, max 1 000 basbelopp per händelse.
Självrisk: 0,05 basbelopp
Omfattning: skadeståndsskyldighet enligt Patientskadelagen på grund av skada som orsakats patient i direkt samband med hälso- och sjukvård och tandvård.

Blankett för anmälan patientskada Pdf, 528.6 kB.

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling till exempel hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Patientnämndens webbplats

På Patientnämndens webbplats finner du mer information om hur du gör för att framföra synpunkter. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se