Bostad, hälsa och trivsel

Anmälan om störning

En anmälan om störning kan till exempel handla om lukt, vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg eller hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor.

Biltvätt

Om du tvättar bilen på hårdgjord yta rinner det förorenade vattnet ut i dagvattensystemet vidare orenat ut i vattendrag, sjöar och hav där det kan störa växt- och djurlivet.

Eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Läs mer om den här och hur den påverkar eldning av trädgårdsavfall.

Fukt och mögel

Fukt är den enskilt viktigaste orsaken tillväxt av mögel. Synliga tecken på en fuktskada kan vara kondens på fönsterrutor, fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvbeläggningar och tapeter eller att färg flagnar.

Gångbanor

För fastighet som gränsar till gångbana är fastighetsägaren ansvarig för renhållning, snöröjning och sandning av gångbanan. I renhållning ingår att hålla brunnar rena från skräp och löv.

Hundrastgård

Välkommen att rasta din hund i hundrastgården! Det är fritt tillträde till hundrastgården. Ett krav är att du plockar upp hundbajs och lägger i latrinen som finns där.

Intresseanmälan – lägenhet i kvarteret Tömmen

Lidköpings kommun hyr från och med januari 2017 ut 26 nybyggda lägenheter i kvarteret Tömmen. Lägenheterna ligger i flerfamiljshus som byggs i form av moduler med tidsbegränsat bygglov.

Rökfria miljöer

Rökförbuden finns till för att undvika att människor, särskilt personer med astma och allergier, blir utsatta för farliga ämnen från röken. Ett annat syfte är att påverka människors attityd till rökning och därigenom motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Skadedjur och ohyra i bostaden

Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar.

Sällskapsdjur

Att äga en hund eller en katt kan vara en lisa för själen. Men alla i din omgivning kanske inte delar din glädje. Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar och katter.

Ventilation

För att må bra behöver vi luft med bra kvalitet. Luften inomhus måste ständigt bytas ut mot renare luft. Alla hus har därför någon typ av ventilation.

Värmepump

Värmepumpar har blivit populära alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmäla detta till Miljö-Hälsa.