Styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå.

Nämndernas ansvar

Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut inom sitt ansvarsområde. Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Till varje nämnd hör i regel också en sektor, till exempel hör bildningsnämnden till Sektor bildning och så vidare.

Lidköpings kommuns organisation. Förstora bilden

Lidköpings kommuns organisation. Klicka på bilden för större format.

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och består i Lidköpings kommun av 51 folkvalda ledamöter. Kommunfullmäktige kan liknas med en riksdag för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Det handlar till exempel om mål och riktlinjer för kommunen, budget och skatt. Kommunfullmäktige väljer också en kommunstyrelse och vilka nämnder som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Obligatoriska nämnder är: kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare.
Bestämmer över nämndernas verksamheter.
Beslutar i ärenden av principiell betydelse (till exempel mål och riktlinjer, ekonomiska frågor, budget, årsredovisning).
Motioner, interpellationer och enkel fråga.
Alla ärenden till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen.

Partier i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna Lidköping Länk till annan webbplats.
Moderaterna i Skaraborg Länk till annan webbplats.
Liberalerna i Skaraborgs län Länk till annan webbplats.
Kristdemokraterna Lidköping Länk till annan webbplats.
Vänsterpartiet Lidköping Länk till annan webbplats.
Centerpartiet Lidköping Länk till annan webbplats.
Miljöpartiet Lidköping Länk till annan webbplats.
Sverigedemokraterna Lidköping Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och du är välkommen som åhörare. Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Lidbeckska huset, Hamngatan 1, Lidköping. Lyssna och titta på kommunfullmäktige

Välj ett utav partierna för att se de förtroendevalda

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen (KS). Det partiblock som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan liknas vid en regering för kommunen men med skillnaden att det är både majoritet och opposition som har mandat i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamhet. De bereder och yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, har hand om den ekonomiska förvaltningen och bevakar att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder minst en gång i månaden.

Övriga nämnder beslutar i frågor som rör deras verksamhetsområde och frågor som enligt lag ska handhas av nämnderna.

Kommunstyrelsens uppgifter

Ansvar för kommunens utveckling och ekonomi
Leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet
Utveckling av den kommunala demokratin
Personalpolitik
Översiktlig planering
Mark- och bostadspolitik
Energiplanering
Trafikplanering, trafikförsörjning
Informationsverksamhet, IT-frågor
Reformera regler
Effektivisera administrationen
Utforma mål, riktlinjer och ramar
Övervaka och följa upp mål och planer samt löpande förvaltning
Övergripande samordning av nämnder och förvaltningar
Uppsikt över kommunala bolag
Utrikespolitik (internationella frågor, vänortssamarbeten)
Sysselsättningsfrågor
Näringslivsfrågor
Ärendeberedning till kommunfullmäktige

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. (KSAU)

Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott som lägger fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Adjungerande
Tommy Larsson (KD)
Claes-Göran Borg (V)
Marianne Bonnevier (MP)
Roberth Andersson (SD)

Här hittar du information om förtroendevalda i KSAU Länk till annan webbplats.

Bildningsnämnden som är en sammanslagning av tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och skolnämnden.

Fritids- och föreningsnämnden är kommunens organ för uppgifter inom idrotts- och friluftslivet, fritidsverksamhet samt bidragshantering till organisationer inom fritidsområdet och föreningar.

Fritids- och föreningsnämnden ansvarar för:

 • den strategiska planeringen för idrotts- och friluftsliv och verksamheten i specialanläggningar
 • öppen ungdomsverksamhet
 • uppsökande och förebyggande socialt arbete som utförs av fältsekreterare
 • fördela bidrag till föreningslivet
 • utdela fritidsstipendium
 • upplåta av nämnden disponerade lokaler och anläggningar
 • i enlighet med spellagen (2018:1138) ansvara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier

Servicenämnden är kommunens organ för lokalförsörjning och intern service samt organ för förvaltning av kommunens fastigheter exklusive exploateringsfastigheter.

Servicenämnden svarar för lokaler och vissa anläggningar, för kost- och städförsörjning samt gatu-, park- och skogsförvaltning liksom löpande förvaltning av naturvårds-, fritids- och friluftsanläggningar som inte ankommer på annan nämnd.

Miljö- och byggnadsnämnden som får ansvaret för delar av den tidigare samhällsbyggnadsnämnden.

Kulturnämnden är kommunens organ för uppgifter inom biblioteksverksamhet, musikskola, museiverksamhet och allmän kulturell verksamhet samt stöd till organisationer inom kulturområdet.

Kulturnämnden ansvarar för:

 • folkbiblioteksverksamhet
 • musikskola
 • museiverksamhet, dels i egen regi och dels genom stöd till lokala kulturarvsföreningar
 • stöd till föreningar och organisationer inom ansvarsområdet
 • ansvarar för det offentliga kulturutbudet inklusive kulturminnesvård
 • konstnärlig gestaltning av offentliga platser och byggnader, samt konst till kommunens lokaler och anläggningar
 • utdelning av kulturstipendier
 • kulturmiljöfrågor
 • upplåtelse av nämndens disponerade lokaler och anläggningar

Välfärdsnämnden är ansvarig för omsorgen om äldre människor, personer med funktionsnedsättning, uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs om socialnämnd. Välfärdsnämnden utövar också ledningen av det kommunala primärvårdsuppdraget avseende hälso- och sjukvård.

Välfärdsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende insatser riktade till barn och unga, personer med missbruks- och beroendeproblematik, personer med behov av försörjningsstöd samt insatser riktade till brottsoffer och personer utsatta för våld i nära relation.

Välfärdsnämnden svarar för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Välfärdsnämnden ska medverka i samhällsplaneringen och samarbeta med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda.

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämnden har, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, till uppgift att:

 • Tolka kommunens roll och ange inriktning för krishantering
 • Företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna
 • Besluta om förändringar i servicenivåer och omfördelningar av kommunens resurser
 • Vid behov ge bistånd till andra kommuner
 • Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas
 • Ansvara för informationsinsatser
 • Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffade händelser
 • Fatta beslut och ge delegationer.

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämndens uppdrag är bland annat att följa den lokala valdistriktsindelningen och vid behov föreslå förändringar i indelningen.

Valnämnden

Valnämndens ansvar i kommunen är bland annat att:

 • ansvarar för all förtidsröstning
 • utser röstmottagare
 • beslutar om vallokaler och förtidsröstningslokaler
 • svarar för den preliminära rösträkningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelning och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar. Länsstyrelsen fördelar mandaten i landstings- och kommunfullmäktigeval.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet. Valmyndigheten planerar och samordnar genomförandet av val. Valmyndigheten framställer röstlängder och röstkort, samt fördelar mandaten i riksdagsvalet.

Kontakta valnämnden
E-post: valnamnden@lidkoping.se

Avslutade nämnder och utskott

Nedan ser du vilka instanser som har upphört.

 • Barn- och skolnämnden
 • Hållbarhetsutskottet
 • Räddningsnämnden Västra Skaraborg
 • Samhällbyggnadsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
 • Socialnämnden
 • Socialnämndens arbetsutskott
 • Teknisk servicenämnd
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se