Klimat 2030 - våra klimatlöften

Lidköpings kommun står bakom satsningen Klimat 2030. Tillsammans med de övriga kommunerna i Västra Götaland ska vi nu öka takten i klimatarbetet för att nå huvudmålet den västsvenska ekonomin ska bli fossiloberoende år 2030.

Klimat 2030, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland, har tagit initiativ till satsningen Kommunernas klimatlöften.

Under 2022 deltog alla länets 49 kommuner i satsningen och under 2021 och 2022 genomförde kommunerna tillsammans klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter – en helt unik prestation som vi nu hoppas kunna överträffa!

Från 2024 höjs ambitionerna, antalet löften och tiden för genomförande. Kommunernas klimatlöften består nu av 30 konkreta åtgärder som är beprövade och kan ge stor utsläppsminskning, inom områden där kommunen har rådighet.

Kommunstyrelsen i Lidköping tar under 2023 beslut om vilka löften som ska genomföras under mandatperioden 2024–2026.

Antagna löften 2022

1. Vi har en laddplan för kommunen

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.

Nuläget: Nu finns en plan för planering av utbyggnad av publik laddinfrastruktur i Lidköping. Planen har tagits fram med bidrag från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.
Här kan du läsa planen för planering av utbyggnad av publik laddinfrastruktur i Lidköping. Pdf, 992 kB.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

Nuläget: Genom uppfyllandet av förra årets löfte gällande matsvinn så infördes mätrutiner som ligger som grund till att kunna jobba aktivt med olika rutiner framåt och mäta utfallet av dessa. Analys av mätningarna sker nu för att identifiera var svinnet är som högst och vad som orsakar högt svinn. Tillsammans med köpande förvaltningar kommer nya rutiner och arbetssätt tas fram för att motverka matsvinn i hela kedjan.

14. Vi genomför energieffektiviseringar

Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

Nuläget: Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar vid alla renoveringar fastigheter redan idag. För att utveckla sättet vi jobbar på och hitta synergieffekter kommer vi på ett renoveringsprojekt under 2022 använda oss av totalmetodik från Belok.

15. Vi bygger i trä

Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.

Nuläget: Projekten som utförs under 2022 kommer ses över för att se vilket eller vilka som kan vara lämpliga att byggas med trästomme. Det behöver inte bara vara nybyggnation utan även tillbyggnader kan vara aktuella.

16. Vi installerar solenergi

Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i kommunen.

Nuläget: Solcellsanläggningar prövas i alla nybyggnationer och i samband med takunderhåll. 2022 kommer minst två solcellsanläggningar installeras.

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial

Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för återbruk.

Nuläget: Vi kommer vid ett renoverings- eller ombyggnadsprojekt under 2022 göra en materialinventering med fokus på återbruk.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

Nuläget: Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping har en gemensam energi- och klimatrådgivning. Företag, organisationer och privatpersoner kan kontakta oss för kostnadsfri och opartisk rådgivning inom uppvärmning, förnybar energi, klimatsmart livsstil med mera.

Löften vi redan uppfyller

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.

Nuläget: Alla nya avtal gällande personbilar i den kommunens verksamheter uppfyller löftet.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

Nuläget: I Kommunens parkeringsnorm finns möjlighet att göra avsteg från satta p-tal för att främja mobilitetslösningar som kan minska bilbehovet och öka andelen hållbara resor. I den fördjupade översiktsplanen (planeras antas våren 2022) pekas strategier ut för parkering. Kommunen arbetar parallellt med att ta fram övriga riktlinjer kring hur parkering ska planeras, för att t.ex. inte flytta ut parkering från kvartersmark till allmänna gator när förtätning sker.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder

Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.

Nuläget: Inför senaste upphandlingen så har Social Välfärd infört gemensamma arbetskläder som tvättas på plats. Antalet färger och modeller som finns att välja på har minimerats vilket i sin tur gör att antalet uppsättningar arbetskläder som behöver köpas in har minskat.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

Nuläget: All upplåning till kommunen och de helägda bolagen görs genom internbanken. Samtliga lån inom internbanken är i dagsläget finansierade genom Kommuninvest varav 26 procent är finansierade genom så kallade Gröna lån. Totalt är 19 projekt/objekt godkända av Kommuninvest att låna grönt mot, exempel på objekt är kommunens nybyggda skolor och förskolor samt ny- och ombyggnationer av AB Bostäder i Lidköpings hyresfastigheter. Andelen gröna lån förväntas öka under kommande år då flertalet objekt nyligen blivit godkända att låna grönt mot.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se