Du behöver göra ansökan om bygglov/anmälan vid följande åtgärder

Om du planera bygga nytt, bygga till eller bygga om så behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

I spalten för innehåll på sidan, på mobil enhet pop-up-lista, kan du klicka dig fram till information om bygglov och anmälan. Vill du komma till våra e-tjänster inom området så klickar du på den gröna knappen nedanför,

Ta alltid kontakt med byggenheten för att veta vad som gäller just för din fastighet, ni kan boka tid med handläggare för rådgivning via självservice Länk till annan webbplats.

Vill du komma i kontakt med våra bygglovshandläggare?

Ring under våra telefontider

Ring byggenheten via kommunens kontaktcenter på tfn. 0510-77 00 00 följande tider: Måndag till torsdag kl. 13.00-14.00 och fredagar kl. 10.00-11.00.

Boka egen telefontid*

Boka telefontid via vår e-tjänst här. Länk till annan webbplats.

Kommunens Kontaktcenter

Övriga tider kan kommunens Kontaktcenter besvara en del frågor eller så tar de emot ditt meddelande och skickar vidare till berörd person på byggenheten.

Bygglov gäller vid följande planerade åtgärder

Du behöver söka bygglov för följande åtgärder

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Ändrad användning av en byggnad (t.ex. från kontor till bostad)
 • Väsentlig utvändig ändring (exempelvis byte av fasad- eller takmaterial, färg eller ny placering av fönster och dörrar)

Här ansöker du om bygglov Länk till annan webbplats.

Kravet omfattar även anläggningar och byggnadsverk (exempelvis upplag, parkeringsplatser och campingplatser, skyltar, master och ljusanordningar samt plank och högre murar)”

Det finns undantag från krav på bygglov för vissa åtgärder, genom att klicka här finner du information om vilka undantag som gäller

Anmälan gäller vid följande planerade åtgärder

Anmälan och startbesked krävs vid följande åtgärder:

 • Ändring av ventilationssystem
 • Installation av eldstad, rökkanal och braskamin
 • Ändring av vatten och avlopp
 • Ändring av byggnad som påverkar brandskyddet
 • Konstruktionsändringar av byggnadens bärande delar
 • Installation/ändring av hiss
 • Rivningsåtgärder utanför detaljplanerat område

Följande så kallade Attefallsåtgärder gäller inom detaljplanerade områden

 • Nybyggnad av fristående komplementbyggnad eller komplementbostadshus med max 30 kvadratmeter byggnadsyta, max 4 meter nockhöjd samt placering minst 4,5 meter från tomtgräns och 30 meter från järnvägsspår
 • Tillbyggnad av bostadshus med max 15 kvadratmeter och placering minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Uppförande av 2 takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.

Om du vill placera byggnaden eller tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs det att dina grannar godkänner detta. Godkännandet ska vara skriftligt och det ska framgå att grannar har tagit del av aktuella ritningar. Du ska bifoga godkännandet med din anmälan.

Du kan inte placera en attefallsåtgärd närmare än 4,5 meter till tomgräns mot allmän väg, gata, parkmark eller allmän platsmark. Kommunen eller annan huvudman för det allmänna får inte godkänna en sådan placering. Då krävs det att du istället söker bygglov.

Om ditt hus ligger inom ett område som är kulturhistoriskt värdefullt kan inte attefallsåtgärder utföras, då krävs det att du istället söker bygglov.

Du behöver göra ansökan om rivningslov

Om du planerar riva en byggnad eller en del av en byggnad som är placerad inom detaljplanerade område så behöver du ansöka om rivningslov.

Ansökan kan du göra via självservice. Länk till annan webbplats.

Du behöver göra ansökan om marklov/ markförändring

Om du planerar att utföra markarbeten som innebär ändring av markens nivå med 0,5 meter inom detaljplanerat område, så behöver du ansöka om marklov. Det gäller både höjning och sänkning av markens nivå..

Ansökan kan du göra via självservice. Länk till annan webbplats.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov/anmälan

Vid ansökan om bygglov eller när du gör en anmälan behöver du lämna in kompletta handlingar, ansökan görs via e-tjänsten och handlingarna bifogas som PDF-filer. Alla handlingar ska vara måttsatta, skalenliga och fackmannamässigt utförda.

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar för berörda fasader med inritade marklinjer i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Sektionsritningar i skala 1:100
 • Förslag på kontrollplan med de kritiska kontrollpunkterna
 • Certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, kan hittas via RISE Länk till annan webbplats. eller Kiwas Länk till annan webbplats. hemsida.

Var och hur får jag bygga? – Inom eller utanför detaljplanerat område

Inom detaljplanerade områden har man bestämmelser som reglerar vad och hur det får byggas, ni kan få ta del av den detaljplanen som er fastighet omfattas av. Antingen finns den bland pågående detaljplanarbeten eller bland våra gällande detaljplaner.

Utanför detaljplanerade områden

Utanför detaljplanerade områden finns det andra bestämmelser som man måste ta hänsyn till exempel riksintresse kulturmiljö, landskapsbild och strandskydd. Vid nybyggnation utanför detaljplanerade områden bör man i första hand ansöka om förhandsbesked.

Förhandsbesked - lokaliseringsprövning

Här ansöker du om förhandsbesked Länk till annan webbplats.

Du behöver ansöka om förhandsbesked vid planerad nybyggnation utanför detaljplanerade områden.

Man kan även ansöka om förhandsbesked inom detaljplanerade områden, men det är mer ovanligt, så ta alltid kontakt med bygglovshandläggare för rådgivning.

Ett förhandsbesked kallas även för lokaliseringsprövning, det vill säga vi undersöker markens lämplighet för den sökta åtgärden.

Ett förhandsbesked kallas även för lokaliseringsprövning, det vill säga vi undersöker platsens lämplighet för den sökta åtgärden eller byggnationen.

Efter att du har fått beviljat förhandsbesked ska ansökan om bygglov lämnas till oss inom dessa 2 år. Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja några byggnadsarbeten.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om förhandsbesked

 • Ansökan
 • Översiktskarta med skala 1:1 000
 • Situationsplan som visar den tilltänkta tomten med lämplig skala.
 • Ungefärligt tänkt läge på byggnaden.
 • Var utfart ska ske till allmän eller enskild väg
 • Avloppsanläggningens tänkta läge.

Hur lång tid tar det?

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden handlägga ärenden skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked inom tio veckor från det datum alla handlingar som behövs har inlämnats i ärendet.

Nämnden ska meddela beslut om startbesked för anmälningspliktiga åtgärder inom 4 veckor från det datum alla handlingar som behövs har inlämnats i ärendet.

Inom 3 veckor från inkommen ansökan eller anmälan ska handläggare återkoppla till dig om huruvida ansökan/anmälan är komplett. Saknas handlingar kommer handläggaren inom dessa 3 veckor begära en komplettering.

Avgifter

För handläggning av bygglov, anmälan och förhandsbesked tar vi ut en avgift. Länk till annan webbplats. Avgiften är fastställd av Kommunfullmäktige.

Bygglovsavgiften omfattar: handläggning, tekniskt samråd, startbesked, platsbesök, slutsamråd, slutbesked samt administrativa avgifter.

Vid avslag tas en avgift för den handläggningsdelen som har gjort.

Förutom bygglovsavgiften tillkommer andra avgifter till exempel planavgift och utstakning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se