Torghandel och allmän plats

Lidköping är vida känt för sin blomstrande torghandel. På onsdagar och lördagar fylls det stora Nya Stadens Torg med torghandlare och besökare.

Torget är ett av Nordens största och pryds av Greve Magnus Gabriel De la Gardies jaktslott. Det var vid 1600-talets mitt som grevens jaktslott på Traneberg på Kållandsö fraktades på båtar till Lidans mynning, varefter det ställdes upp mitt på det stora torget för att tjäna som rådhus.

Rådhuset har idag blivit ett signum för staden. På torget kan du köpa allt från blommor, ost, kläder och textilier och mycket mer. Under säsong finns också försäljning av frukt och grönsaker från lokala odlare.

När kommunal mark ska användas finns vissa regler som gäller som vi vill göra dig uppmärksam på. Se nedan.

Årsavgift fasta platser hela året per kvm torgdagar: 330 kr
Månadsavgift fasta platser per kvm torgdagar (minst 6 månader): 35 kr
Tillfällig torgplats 3x3m/dag: 150 kr
Ytor upp till 12x6 meter maxavgift: 800 kr
Fria raden 1 m: Avgiftsfritt
Fria raden 2m: 100 kr
El, 3-fas/dag: 100 kr

Onsdag och lördag betalar du på plats till torgvärden. Ju tidigare du är på plats desto bättre plats kan du välja. Torgvärden är där från klockan 06:00. El finns, både 1-fas och 3-fas.

”Fria raden” är en plats för dig som tillverkat något själv som du vill sälja. ”Fria raden” är de långa borden som finns längst upp mot Rådhuset. Du har rätt att ta 1 meter i anspråk gratis.

Tänk på att om du bakar och säljer själv ska det finnas en innehållsförteckning om vad brödet/kakan innehåller.

Torgets öppetdagar

Onsdagar klockan 08:00-18:00
Lördagar klockan 08:00-16:00

Infaller torgdag på en röd dag hålls torghandel på vardag före röd dag.

Det finns möjlighet att ställa ut trottoarpratare eller varuskyltning i Lidköping.

Villkor för trottoarpratare

 • I mån av plats kan näringsidkare eller föreningar få placera ut en trottoarpratare i direkt anslutning till rörelsen under sina öppettider. Endast en trottoarpratare får placeras ut per rörelse.
 • Trottoarprataren ska även vara Lidköpings gröna kulör RAL 6005 för att ge kontrast mot omgivningen. Trottoarprataren ska vara av modell som är godkänd i citymiljö för synskadade.
 • Placering av trottoarpratare inom beviljat område för uteservering, avgränsat av staket mot omgivande yta, får ske utan ansökan under den tid som uteserveringen är etablerad. Det ska tydligt framgå vilken affärsrörelse trottoarprataren tillhör.

Placering

Trottoarprataren får endast placeras på plats anvisad av kommunen. Kommunen avgör vilken plats som är lämplig genom att titta på följande punkter:

 • Trottoarprataren får inte hindra tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade.
 • Trottoarprataren får inte skymma sikt eller utgöra en olycksrisk.
 • Trottoarprataren ska placeras i möbleringszonen.
 • Om en möbleringszon saknas ska den placeras vid fasad med en minsta fri bredd till trottoarkant på 150 cm, en person med barnvagn eller rullstol plus gående ska kunna mötas bredvid utan hinder.

Det kan förekomma att en placering efter genomgång av ovanstående punkter inte är möjlig. Tillstånd kommer då inte beviljas.

Vill du använda allmänna gator, gångbanor, cykelvägar, parker med mera för aktiviteter måste du söka tillstånd. Tillstånd söker du hos polismyndigheten.

Polistillstånd behövs till exempel vid uppsättning av byggställningar, skylift, containers och vid avstängning av gator och gångbanor. Ansökan ska lämnas till polismyndigheten i god tid, minst 14 dagar innan arbetet påbörjas. Gäller tillståndet avstängning av gata ska ansökan lämnas till polismyndigheten 4 veckor innan arbete påbörjas.

Tillstånd söker du hos Polisen. Länk till annan webbplats.

Den upplåtna marken kommer att besiktigas före och efter arbetet.

Uteservering

För att få anordna en uteservering på offentlig plats krävs det tillstånd. Kommunen gör alltid bedömningar utifrån varje enskilt fall.

Upplåtelsetiden är perioden 1 april – 31 oktober.

Tillstånden varar 1 år, ny ansökan krävs varje ny säsong eller vid ägarbyte.

Samråd med kommunen ska ske avseende utformning.

Den fria gångytan på trottoarer får aldrig understiga 1,5 meter och bör vara minst 2 meter.

Villkor för varuskyltning

 • Varuskyltningens kortsidor ska vara klart avgränsade.
 • Avgränsningen ska vara stabil. Med hänsyn till personer med nedsatt syn ska avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen.
 • Varuskyltningen ska vara utformad så att den går att känna med vit käpp. Längst ner mot marken ska det finnas någon form av avbärare ca 20 cm över mark eller bräda i markplanet minst 10 cm hög, om anordningen inte är täckt hela vägen ner till marken.
 • Avgränsningen får inte placeras utanför den upplåtna ytan.
 • Ingrepp i marken eller fastsättning med skruv i plattor får inte göras.

Placering

 • Varuskyltningen ska vara placerad direkt mot lokalens fasad.
 • Brandposter, brunnar, avstängningsventiler, P-automater, nedstigningsschakt, kopplingsskåp, offentlig belysning, trafikmärken, trafiksignaler och dylikt får inte blockeras eller täckas över.

Säkerhet/skötsel

 • Varuskyltningen ska tas in nattetid samt då vinterväglag råder.
 • Det upplåtna området ska vara helt fritt från anordningar mellan 18.00 och 08.00

Ansökan

Ansökan om att få ställa ut trottoarpratare eller varuskylta ska ställas till polisen i Lidköping. Polisen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, denna återbetalas inte vid ett eventuellt avslag. Polisen sänder din ansökan på remiss till Service Gator & Drift som handlägger ansökan.

Tillståndet för trottoarprataren eller varuskyltningen skickas ut från polisen och gäller för tre år i taget. Tillståndet får ej överlåtas. Tillståndet gäller endast för den adress som anges i ansökan, vid flytt av företag måste en ny ansökan göras. Lidköpings kommun tar en årsavgift för upplåtelsen av marken.

Offentliga toaletter

I Lidköping finns följande offentliga toaletter i centrum.

 • Stadsträdgården, i huset intill lekplatsen. Det är en handikapptoalett som är öppen alla dagar klockan 06:15-20:00. Vid evenemang toaletten öppen klockan 06:15-24:00.
 • På östra kajen vid före detta Restaurang Pråmen. Detta är en handikappanpassad toalett som är öppen dygnet runt, året runt.Vid större evenemang öppnas ytterligare en toalett som är något mindre.
 • I nordvästra hörnet av Nya Stadens Torg. Detta är en handikappanpassad toalett som är öppen dygnet runt, året runt. På toalettdörren visar dioder om toaletten är ledig eller upptagen. Vid större evenemang öppnas ytterligare en toalett som är något mindre.
 • Vid småbåtshamnen finns en toalett som är öppen från maj till september. Den är anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se