Tillsammans spar vi energi

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. Du kan snabbt få information om eventuella avbrott via kommunens sms-tjänst.

Kontrollera att du är ansluten på lidkoping.se/sms Länk till annan webbplats.

Alla har ett ansvar i en kris. På denna sida kan du läsa mer om hur vi hjälps åt för att spara energi och om hur du kan förbereda dig och ditt företag.

Privatpersoner

Här är tre anledningar till att det är viktigt att alla hjälps åt:

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för planerade elavbrott, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan vi spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Tips och råd: Så spar du energi i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag inte kan ansluta mitt mobilnummer till sms-tjänsten?

Om du inte kan ansluta ditt mobilnummer så ring kommunens kontaktcenter, 0510-77 00 00, så hjälper vi dig

Vad är styrel?

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar
samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare kan
prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet samt
sammanställer det underlag som ska ligga till grund för planeringen av frånkoppling i en elbristsituation.

Varför riskerar vi avbrott i vinter?

Oftast täcker produktionen av el efterfrågan. Men under kalla, vindstilla dagar kan det uppstå ett underskott, det vill säga vi konsumerar mer än vi producerar. Då måste vi importera el från våra grannländer. Om det vid det tillfället inte går att importera el uppstår brist och vi kan tvingas stänga av el för att inte elnätet ska kollapsa. Sverige har under flera år varit beroende av import vid de mest ansträngda situationerna. På grund av omvärldsläget minskar sannolikheten att kunna importera från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Vad händer vid så kallad frånkoppling?

Att koppla från elen lokalt är ett verktyg för att förhindra större störningar i
elförsörjningen. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling
ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De ger sedan order till de regionala nätföretagen att de ska genomföra frånkopplingen inom 15 minuter.

Vem bestämmer vilka som kommer att bli frånkopplade?

Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har
utvecklat. El styrs om till prioriterade ledningar (metoden kallas styrel) för att
lindra konsekvenserna för samhället. Förenklat handlar styrel om vem som ska få el när vi inte har tillräckligt till alla. Det går ut på att man vid risk för elbrist säkerställer el till samhällsviktiga verksamheter som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst. Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.

Hur görs prioriteringen?

Elanvändare som på kort sikt är kritiska för liv, hälsa och samhällets funktionalitet
prioriteras. Det kan till exempel handla om dricksvattenförsörjning, fjärrvärme,
sjukhus, äldreboenden, brandstationer, ledningssystem för flyg och tåg och
möjligheten att sända viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Hur verksamheter ska prioriteras regleras i styrelsförordningen. I den anges åtta olika
prioritetsklasser:

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för
  samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets
  funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare som privatpersoner.

Min bostad är ansluten till fjärrvärmenätet. Hur påverkas jag vid en bortkoppling av el?

Värmeverket har elproduktion och läggs därför i samma prioritetsklass som övriga produktionsanläggningar. Det innebär att Värmeverket ligger högt i prioriteringslistan och att det med största sannolikhet inte kommer kopplas ifrån vid effektbrist.

Krävs det ström i hemmet för att ta emot fjärrvärme och varmvatten i huset?

Ja, det krävs ström för att fjärrvämen ska skickas runt i huset. När det gäller varmvatten räcker det att det finns tryck i ledningarna.
Så länge Lidköping Energi kan hålla sin produktion ingång så kommer varmvatten cirkulera i fjärrvärmenätet. (se ovanstående fråga)

Vad kan jag göra för att spara pengar och hjälpa till med att hålla förbrukningen nere?

Det finns mycket du som elabonnent kan göra. Alltifrån att sänka tempraturen någon eller några grader till att duscha kortare eller stänga av golvvärmen. Följ länken för tips och råd: Så spar du energi i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag som privatperson om elen stängs av?

En frånkoppling av elen skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Som
medborgare ska du alltid vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. Exempelvis skall du tänka på att hålla kyl och frys stängda. Dvs öppna dem inte för att se om det är kallt, då kommer det garanterat bli varmt snabbt. När strömmen kommer tillbaka bör du undvika att sätta igång flera elapparater samtidigt. Om många hushåll sätter igång allt samtidigt finns nämligen risk att lokala överbelastningsskydd löser ut, vilket resulterar i ett nytt strömavbrott som tar tid att åtgärda.

Läs mer om hur du förbereder dig på Hemberedskap - Krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Hur lång tid pågår en frånkoppling?

Det går inte att svara på exakt, men enligt Svenska Kraftnät kan ett rimligt scenario för vintern vara två till sex timmar. Om elen behöver stängas av en längre tid kan frånkopplingen roteras. Det innebär att en enskild användare inte drabbas för hårt.

Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Det kommer att skickas ut ett sms från kommunen till berörda delar av samhället. Se till att ansluta ditt mobilnummer till kommunens sms-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svenska kraftnät kommunicerar också i media om det finns risk för en frånkoppling inom det närmaste dygnet. Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB) kommer också att informeras och kommer då att inleda samverkan med länets aktörer. Som vid vanliga strömavbrott kommer elbolagen att gå ut med driftinformation i sina kanaler.

Företag

Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? Ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete.

Vill du energieffektivisera ditt företag? Länk till annan webbplats.

För att ta del av information vid eventuella avbrott i elleveransen ombeds du att ansluta ditt företag till kommunens sms-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gör Lidköpings kommun

Sveriges kommuner och andra myndigheter samarbetar för att spara el och energi och tar samtidigt hänsyn till vad det innebär för dig som invånare. Lidköpings kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med hur Lidköping kan minska sin elförbrukning. Arbetet fortsätter kontinuerligt för att dels anpassa de kommunala verksamheterna och dels följa hur energisituationen förändras över tid. Kommunen kommer att prioritera trygghetsperspektivet vilket gör att kvälls- och nattbelysning inte påverkas.

Den här sidan uppdateras allteftersom nya åtgärder är vidtagna.

 • Inte driftsätta konstisbanan på Nya stadens torg i år.
 • Släcka informationsskyltarna vid entrévägarna (skylten vid arenan är inte kommunens)
 • Släcka fasadbelysning som inte påverkar trygghetsskapande åtgärder: gamla vattentornet, (järnvägsbrons nya belysning kommer tändas vid invigning men annars vara släckt)
 • Fastighetsskötarna ser över fastigheter ex tätningslister etc.
 • Ladda elbilar nattetid under låglasttimmar (De enheter som bedriver verksamhet dygnet runt är undantagna)
 • Hålla kommunens julbelysning utomhus släckt på dagtid.
 • Allmän energibesparing av kommunens anställda: Ingen julbelysning inne i kontorsmiljöerna och personalutrymmen. Detta gäller all julgransbelysning och ljusstakar eller annan julbelysning som drar el. (undantagna är verksamheter för barn, individer med funktionsvariation och äldre.) 
 • Minska energiförbrukningen i kommunens storkök.
 • Riktad information om allmän elbesparing inom alla kommunens verksamheter så att medarbetarna medvetet minskar elkonsumtionen.
 • Stänga Parketten/Näcken och minska elförbrukningen.
 • Stänga av tryckluftsanläggningar i fastigheter
 • Stänga ner Rotundan för uthyrning från och med 1 januari 2023 och sänk elförbrukningen.
 • Fontänerna stängs av

Vad gör jag om jag inte kan ansluta mitt mobilnummer till sms-tjänsten?

Om du inte kan ansluta ditt mobilnummer så ring kommunens Kontaktcenter, 0510-77 00 00, så hjälper vi dig.

Vad är styrel?

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar
samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare kan
prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet samt
sammanställer det underlag som ska ligga till grund för planeringen av frånkoppling i en elbristsituation.

Vilka aktörer och verksamheter är prioriterade? Vilka aktörer finns med på listan över prioriterade elanvändare? Hur ser styrelsplaneringen ut?

Hur prioriteringen ser ut är känslig, då den beskriver vilka verksamheter och
elledningar som på kort sikt är kritiska för liv, hälsa och samhällets funktionalitet.
Listan kan vara underlag för att kartlägga Sveriges sårbarheter och i värsta fall
användes vid exempelvis sabotage. Därför har kommunen beslutat att
sekretessbelägga underlaget i styrelsplaneringen.

Hur vet jag om mitt företag är prioriterat enligt den lista som Länsstyrelsen
sammanställt?

Det är få företag som kommer prioriteras, precis som att inga hushåll är
prioriterade. Det som prioriteras är verksamheter som på kort sikt är kritiska för
liv, hälsa eller samhällets funktionalitet och som till exempel rör
dricksvattenförsörjning, fjärrvärme, sjukhus, äldreboenden, brandstationer,
ledningssystem för flyg och tåg och möjligheten att sända viktigt meddelande till
allmänheten (VMA). Vi har full förståelse för att en bortkoppling av elanvändare kan få allvarliga konsekvenser för många verksamheter och det är givetvis det sista alternativet i en lång rad av åtgärder.

Mitt företag borde vara prioriterat enligt den lista som länsstyrelsen sammanställt, hur gör jag för att komma med?

Driver ditt företag en verksamhet som är kritisk för liv, hälsa eller samhällets
funktionalitet kan ni informera oss i kommunen. Flera statliga myndigheter som till
exempel Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Trafikverket har lämnat in underlag över verksamheter som de anser bör prioriteras. Det kan dock finnas företag som av olika anledningar inte identifierats. Länsstyrelsen kommer därför titta vidare på ert underlag för att kunna bedöma om er verksamhet motsvarar kriterierna och om ni bör vara med i framtida prioriteringar.

Hur kan jag förbereda mitt företag för en eventuell frånkoppling?

Har ditt företag ett kritiskt beroende av el bör ni bedöma om konsekvenserna vid
elavbrott är acceptabla eller om ni ska införskaffa reservkraft i form av
batteribackup eller reservkraftverk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett stöd i arbetet med kontinuitetsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ni kan ta del av.

Tillsammans med Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket har MSB också tagit
fram en Vägledning för hantering av reservkraft. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: