Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brand i byggnad 2014

När det gäller kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga hade vi totalt 91 brand i byggnad under 2014. Av dessa bränder inträffade hela 55 stycken i bostäder. Från statistiken kan vi se att villor är klart överrepresenterade i jämförelse med flerbostadshus, rad/parhus och fritidshus.

När det gäller brandorsak vid brand i bostad är de vanligaste brandorsakerna, likt tidigare år, kopplade till matlagning och förvaring på spis, eldning i eldstad samt elapparater för hushåll. Unikt för 2014 är att bränder orsakade av blixtnedslag har varit fler än normalt samt att uppföljning av insatser har resulterat i att man kunnat identifiera en brandfarlig luftavfuktare som efter två bränder i västra Skaraborg återkallades av den svenska återförsäljaren.

Utifrån inträffade bostadsbränder kan vi konstatera att brandvarnare, likt tidigare år, har räddat både liv och materiella värden genom tidig brandindikering som uppmärksammats av personer på plats. Vi kan också konstatera att det fortfarande saknas fungerande brandvarnare i många hushåll. Glädjande är dock att många åtgärder vidtas innan räddningstjänsten kommer till platsen. Dessa åtgärder har bl.a. bestått i att man stänger av strömmen, stänger inne branden, utrymmer och varnar personer i fara samt att man släcker med t.ex. handbrandsläckare.

Under 2014 hade vi inom våra kommuner totalt 12 bränder i industribyggnader och 16 bränder i allmänna byggnader. När det gäller allmänna byggnader har flest bränder inträffat i byggnader för äldreomsorg och därefter kommer brandtillbud i skolor.

När det gäller brandorsaker i allmänna byggander kan man notera att våra 6 bränder inom äldreomsorgen i huvudsak var kopplade till matlagning och förvaring på spis. Inom vårt område har vi i jämförelse med riket haft få skolbränder. Under 2014 hade vi dock fyra brandtillbud på skolor. Av dessa utgjorde tre rena sabotage där man hade eldat på detektorer till det automatiska brandlarmet. När det gäller industribränderna är brandorsakerna i huvudsak kopplade till el och produktionsutrustning.

Glädjande när det gäller allmän byggnad och industri är att de byggnadstekniska skyddssystem som funnits i huvudsak har fungerat på avsett sätt. Bland annat har 16 av de totalt 28 bränderna upptäckts i ett tidigt skede av förekommande automatiska brandlarmsanläggningar.

Sidan publicerad 2015-02-03

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se